Arvskifte

Arvskifte är det som sker när en person avlider och lämnar efter sig egendomar som testamenterats bort till arvingar. Det är när detta ägarbyte sker som ett arvskifte uppstått. Vem som är arvsberättigad till vilken egendom framträder och är beskrivet i arvskifteshandlingen, som skall undertecknas av samtliga arvingar och därmed är beviset för arvskiftet.

En bortgång av en person medför en process av att den bortgångne personens ägodelar ska delas upp mellan arvingarna – det vill säga de som har arvsrätt till de kvarvarande egendomarna och ägodelarna. Denna process kan vara jobbig för de efterlevande personerna, dels emotionellt och dels juridiskt.

Processen innan arvskifte

Innan ett arvskifte kan uppstå måste den bortgångna personernas eventuella skulder betalas av, och även kostnaden för begravning. Det är dödsboet som ska stå för dessa typer av kostnader, och kan inte dödsboet betala dessa skrivs de i regel av. Den person eller de personer som äger dödsboet har inte personligt ansvar för att betala de skulder som den avlidne lämnar efter sig. I de fall där den avlidne var gift eller sambo med en person görs en bodelning innan detta.

Ägandeskifte

Då alla eventuella skulder och övriga kostnader är betalade kvarstår att fördela de kvarstående ägodelarna och tillgångarna med de arvsberättigade. Dessa har, bortsett från det som framgår ur testamentet, möjlighet att fördela ägodelarna mellan sig hur de vill.

Det avtal som beskriver hur egendomarna och ägodelarna ska fördelas är vad som kallas för arvskifte. Då det är mellan privatpersoner hör det till familjerätten, vilken är en del av civilrätten. Arvskiftet är därmed ett civilrättsligt avtal, vilket alla arvsberättigade måste skriva under för att det ska vara giltigt. I de fall där det enbart finns en arvsberättigad krävs inte att ett arvskifte upprättas.

I de fall där de arvsberättigade inte kan fördela tillgångarna själva utan blir osams kan man ta hjälp av en så kallad skiftesman som hjälper till att få respektive part överens. Detta görs genom tingsrätten och kostnaden för skiftesmannen betalas med hjälp av dödsboet. Lyckas inte skiftesmannen att skapa enighet och en överenskommelse mellan parterna kan denna person hjälpa till att fördela tillgångarna med hjälp av ett tvångsskifte.

Skillnaden mellan en skiftesman, testamentsexekutor och en boutredningsman är att skiftesmannen har till uppgift att fördela arvet. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är därför att uppnå en enighet hos de arvsberättigade. Skiftesmannen har således enbart befogenhet att disponera arvet.

Boutredningsmannens uppgift är att företräda arvet och dödsboet och har större handlingsutrymme än skiftesmannen.

En testamentsexekutors uppgift är istället att se till att den önskan som framgår i testamentet blir uppfylld.